Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Giải quyết
trước hạn
(hồ sơ)
Giải quyết
đúng hạn
(hồ sơ)
Giải quyết
trễ hạn
(hồ sơ)
Quá hạn
chưa giải quyết
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Tỉ lệ
giải quyết
trước hạn
(%)
Tỉ lệ
giải quyết
đúng hạn
(%)
Tỉ lệ
giải quyết
trễ hạn
(%)
270 113 41 19395 19224 19223 0 1 0 12 100 % 0 % 0 %
33 7 68 17988 17988 11136 6852 0 0 0 61.9 % 38.1 % 0 %
225 176 16 13313 13155 13121 0 34 1 25 99.7 % 0 % 0.3 %
19 0 75 13305 10088 7531 749 1808 322 1444 74.7 % 7.4 % 17.9 %
130 194 11 10490 10482 10443 2 37 0 0 99.6 % 0 % 0.4 %
195 158 9 6673 6672 6672 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
79 0 63 6489 6427 6419 1 7 0 116 99.9 % 0 % 0.1 %
204 186 11 6125 6084 5918 0 166 3 3 97.3 % 0 % 2.7 %
246 139 13 4822 4820 4800 0 20 0 12 99.6 % 0 % 0.4 %
245 160 13 4055 3995 3981 0 14 5 20 99.6 % 0 % 0.4 %
24 31 68 3887 3734 3727 4 3 0 0 99.8 % 0.1 % 0.1 %
32 11 78 2848 2848 2848 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
36 18 52 1960 1888 1886 1 1 0 29 99.9 % 0.1 % 0 %
60 0 53 872 844 805 37 2 4 0 95.4 % 4.4 % 0.2 %
0 0 44 375 375 375 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
103 5 55 373 269 257 4 8 0 6 95.5 % 1.5 % 3 %
42 8 40 236 236 209 2 25 0 2 88.6 % 0.8 % 10.6 %
4 5 114 195 195 168 27 0 0 0 86.2 % 13.8 % 0 %
0 6 47 135 125 125 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
5 5 118 79 78 77 0 1 0 0 98.7 % 0 % 1.3 %
2 3 4 75 75 75 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
0 0 43 63 61 61 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
5 15 38 32 17 17 0 0 0 1 100 % 0 % 0 %
1 0 39 20 20 20 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
0 0 7 1 1 1 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
168 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 270
Mức độ 3: 113
Mức độ 4: 41
Tiếp nhận: 19395
Giải quyết: 19224
Giải quyết trước hạn: 19223
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 1
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 33
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 68
Tiếp nhận: 17988
Giải quyết: 17988
Giải quyết trước hạn: 11136
Giải quyết đúng hạn: 6852
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 61.9%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 38.1%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 225
Mức độ 3: 176
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận: 13313
Giải quyết: 13155
Giải quyết trước hạn: 13121
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 34
Quá hạn chưa giải quyết: 1
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.7%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 75
Tiếp nhận: 13305
Giải quyết: 10088
Giải quyết trước hạn: 7531
Giải quyết đúng hạn: 749
Giải quyết trễ hạn: 1808
Quá hạn chưa giải quyết: 322
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 74.7%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 7.4%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 17.9%
Mức độ 2: 130
Mức độ 3: 194
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 10490
Giải quyết: 10482
Giải quyết trước hạn: 10443
Giải quyết đúng hạn: 2
Giải quyết trễ hạn: 37
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.6%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 195
Mức độ 3: 158
Mức độ 4: 9
Tiếp nhận: 6673
Giải quyết: 6672
Giải quyết trước hạn: 6672
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 79
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 63
Tiếp nhận: 6489
Giải quyết: 6427
Giải quyết trước hạn: 6419
Giải quyết đúng hạn: 1
Giải quyết trễ hạn: 7
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.9%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 204
Mức độ 3: 186
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 6125
Giải quyết: 6084
Giải quyết trước hạn: 5918
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 166
Quá hạn chưa giải quyết: 3
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 97.3%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 2.7%
Mức độ 2: 246
Mức độ 3: 139
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 4822
Giải quyết: 4820
Giải quyết trước hạn: 4800
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 20
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.6%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 245
Mức độ 3: 160
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 4055
Giải quyết: 3995
Giải quyết trước hạn: 3981
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 14
Quá hạn chưa giải quyết: 5
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.6%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 24
Mức độ 3: 31
Mức độ 4: 68
Tiếp nhận: 3887
Giải quyết: 3734
Giải quyết trước hạn: 3727
Giải quyết đúng hạn: 4
Giải quyết trễ hạn: 3
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.8%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0.1%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 32
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 78
Tiếp nhận: 2848
Giải quyết: 2848
Giải quyết trước hạn: 2848
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 36
Mức độ 3: 18
Mức độ 4: 52
Tiếp nhận: 1960
Giải quyết: 1888
Giải quyết trước hạn: 1886
Giải quyết đúng hạn: 1
Giải quyết trễ hạn: 1
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.9%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0.1%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 60
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 53
Tiếp nhận: 872
Giải quyết: 844
Giải quyết trước hạn: 805
Giải quyết đúng hạn: 37
Giải quyết trễ hạn: 2
Quá hạn chưa giải quyết: 4
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 95.4%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 4.4%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 44
Tiếp nhận: 375
Giải quyết: 375
Giải quyết trước hạn: 375
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 103
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 55
Tiếp nhận: 373
Giải quyết: 269
Giải quyết trước hạn: 257
Giải quyết đúng hạn: 4
Giải quyết trễ hạn: 8
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 95.5%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 1.5%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 3%
Mức độ 2: 42
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 40
Tiếp nhận: 236
Giải quyết: 236
Giải quyết trước hạn: 209
Giải quyết đúng hạn: 2
Giải quyết trễ hạn: 25
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 88.6%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0.8%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 10.6%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 114
Tiếp nhận: 195
Giải quyết: 195
Giải quyết trước hạn: 168
Giải quyết đúng hạn: 27
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 86.2%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 13.8%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 47
Tiếp nhận: 135
Giải quyết: 125
Giải quyết trước hạn: 125
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 118
Tiếp nhận: 79
Giải quyết: 78
Giải quyết trước hạn: 77
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 1
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 98.7%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 1.3%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 75
Giải quyết: 75
Giải quyết trước hạn: 75
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận: 63
Giải quyết: 61
Giải quyết trước hạn: 61
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 38
Tiếp nhận: 32
Giải quyết: 17
Giải quyết trước hạn: 17
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 39
Tiếp nhận: 20
Giải quyết: 20
Giải quyết trước hạn: 20
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 7
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 1
Giải quyết trước hạn: 1
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 168
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Giải quyết trước hạn: 0
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Giải quyết trước hạn: 0
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%