Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Giải quyết
trước hạn
(hồ sơ)
Giải quyết
đúng hạn
(hồ sơ)
Giải quyết
trễ hạn
(hồ sơ)
Quá hạn
chưa giải quyết
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Tỉ lệ
giải quyết
trước hạn
(%)
Tỉ lệ
giải quyết
đúng hạn
(%)
Tỉ lệ
giải quyết
trễ hạn
(%)
43 7 69 45262 44800 33303 10967 530 0 0 74.3 % 24.5 % 1.2 %
262 114 54 33420 33377 33368 1 8 0 14 100 % 0 % 0 %
17 0 74 26326 22150 16883 756 4511 204 2648 76.2 % 3.4 % 20.4 %
223 172 25 23646 23640 23582 0 58 0 28 99.8 % 0 % 0.2 %
196 160 9 23524 23520 23494 0 26 0 0 99.9 % 0 % 0.1 %
133 192 11 20404 20391 20324 2 65 1 5 99.7 % 0 % 0.3 %
79 0 64 14085 14002 13992 1 9 0 130 99.9 % 0 % 0.1 %
246 141 14 12283 12275 12240 1 34 1 15 99.7 % 0 % 0.3 %
207 186 11 11057 10999 10756 0 243 18 10 97.8 % 0 % 2.2 %
6 36 92 10345 10344 248 10096 0 0 0 2.4 % 97.6 % 0 %
246 161 14 7703 7671 7644 0 27 0 40 99.6 % 0 % 0.4 %
24 30 73 6726 6540 6532 5 3 0 0 99.9 % 0.1 % 0 %
32 11 78 6112 6007 5907 98 2 0 0 98.3 % 1.6 % 0.1 %
34 20 51 3591 3579 3530 46 3 0 30 98.6 % 1.3 % 0.1 %
63 0 55 1699 1661 1608 47 6 10 0 96.8 % 2.8 % 0.4 %
0 0 47 883 883 882 0 1 0 0 99.9 % 0 % 0.1 %
39 8 43 747 747 685 6 56 0 3 91.7 % 0.8 % 7.5 %
94 5 64 730 659 571 4 84 0 11 86.6 % 0.6 % 12.8 %
1 6 47 287 272 272 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
5 7 115 165 163 156 0 7 0 0 95.7 % 0 % 4.3 %
0 0 43 122 119 119 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
2 3 4 122 122 122 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
0 0 40 77 77 77 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
5 15 35 63 55 54 1 0 0 3 98.2 % 1.8 % 0 %
0 0 7 4 4 4 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
169 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 43
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 69
Tiếp nhận: 45262
Giải quyết: 44800
Giải quyết trước hạn: 33303
Giải quyết đúng hạn: 10967
Giải quyết trễ hạn: 530
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 74.3%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 24.5%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 262
Mức độ 3: 114
Mức độ 4: 54
Tiếp nhận: 33420
Giải quyết: 33377
Giải quyết trước hạn: 33368
Giải quyết đúng hạn: 1
Giải quyết trễ hạn: 8
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 17
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 74
Tiếp nhận: 26326
Giải quyết: 22150
Giải quyết trước hạn: 16883
Giải quyết đúng hạn: 756
Giải quyết trễ hạn: 4511
Quá hạn chưa giải quyết: 204
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 76.2%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 3.4%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 20.4%
Mức độ 2: 223
Mức độ 3: 172
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 23646
Giải quyết: 23640
Giải quyết trước hạn: 23582
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 58
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.8%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 196
Mức độ 3: 160
Mức độ 4: 9
Tiếp nhận: 23524
Giải quyết: 23520
Giải quyết trước hạn: 23494
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 26
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.9%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 133
Mức độ 3: 192
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 20404
Giải quyết: 20391
Giải quyết trước hạn: 20324
Giải quyết đúng hạn: 2
Giải quyết trễ hạn: 65
Quá hạn chưa giải quyết: 1
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.7%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 79
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 64
Tiếp nhận: 14085
Giải quyết: 14002
Giải quyết trước hạn: 13992
Giải quyết đúng hạn: 1
Giải quyết trễ hạn: 9
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.9%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 246
Mức độ 3: 141
Mức độ 4: 14
Tiếp nhận: 12283
Giải quyết: 12275
Giải quyết trước hạn: 12240
Giải quyết đúng hạn: 1
Giải quyết trễ hạn: 34
Quá hạn chưa giải quyết: 1
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.7%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 207
Mức độ 3: 186
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 11057
Giải quyết: 10999
Giải quyết trước hạn: 10756
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 243
Quá hạn chưa giải quyết: 18
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 97.8%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 2.2%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 36
Mức độ 4: 92
Tiếp nhận: 10345
Giải quyết: 10344
Giải quyết trước hạn: 248
Giải quyết đúng hạn: 10096
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 2.4%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 97.6%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 246
Mức độ 3: 161
Mức độ 4: 14
Tiếp nhận: 7703
Giải quyết: 7671
Giải quyết trước hạn: 7644
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 27
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.6%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 24
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 73
Tiếp nhận: 6726
Giải quyết: 6540
Giải quyết trước hạn: 6532
Giải quyết đúng hạn: 5
Giải quyết trễ hạn: 3
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.9%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0.1%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 32
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 78
Tiếp nhận: 6112
Giải quyết: 6007
Giải quyết trước hạn: 5907
Giải quyết đúng hạn: 98
Giải quyết trễ hạn: 2
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 98.3%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 1.6%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 3591
Giải quyết: 3579
Giải quyết trước hạn: 3530
Giải quyết đúng hạn: 46
Giải quyết trễ hạn: 3
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 98.6%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 1.3%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 63
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 55
Tiếp nhận: 1699
Giải quyết: 1661
Giải quyết trước hạn: 1608
Giải quyết đúng hạn: 47
Giải quyết trễ hạn: 6
Quá hạn chưa giải quyết: 10
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 96.8%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 2.8%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 47
Tiếp nhận: 883
Giải quyết: 883
Giải quyết trước hạn: 882
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 1
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.9%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 39
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận: 747
Giải quyết: 747
Giải quyết trước hạn: 685
Giải quyết đúng hạn: 6
Giải quyết trễ hạn: 56
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 91.7%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0.8%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 7.5%
Mức độ 2: 94
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 64
Tiếp nhận: 730
Giải quyết: 659
Giải quyết trước hạn: 571
Giải quyết đúng hạn: 4
Giải quyết trễ hạn: 84
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 86.6%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0.6%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 12.8%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 47
Tiếp nhận: 287
Giải quyết: 272
Giải quyết trước hạn: 272
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 115
Tiếp nhận: 165
Giải quyết: 163
Giải quyết trước hạn: 156
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 7
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 95.7%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 4.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận: 122
Giải quyết: 119
Giải quyết trước hạn: 119
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 122
Giải quyết: 122
Giải quyết trước hạn: 122
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 40
Tiếp nhận: 77
Giải quyết: 77
Giải quyết trước hạn: 77
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 35
Tiếp nhận: 63
Giải quyết: 55
Giải quyết trước hạn: 54
Giải quyết đúng hạn: 1
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 98.2%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 1.8%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 7
Tiếp nhận: 4
Giải quyết: 4
Giải quyết trước hạn: 4
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 169
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Giải quyết trước hạn: 0
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Giải quyết trước hạn: 0
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%