Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Giải quyết
trước hạn
(hồ sơ)
Giải quyết
đúng hạn
(hồ sơ)
Giải quyết
trễ hạn
(hồ sơ)
Quá hạn
chưa giải quyết
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Tỉ lệ
giải quyết
trước hạn
(%)
Tỉ lệ
giải quyết
đúng hạn
(%)
Tỉ lệ
giải quyết
trễ hạn
(%)
34 7 78 11120 11118 11118 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
215 172 30 9542 9491 9490 0 1 0 1 100 % 0 % 0 %
265 120 52 8926 8816 8814 0 2 0 13 100 % 0 % 0 %
197 159 10 7903 7901 7901 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
17 0 68 6170 3432 2855 0 577 120 207 83.2 % 0 % 16.8 %
5 36 91 5742 5735 5709 25 1 0 0 99.5 % 0.4 % 0.1 %
79 0 64 5087 4906 4865 0 41 0 0 99.2 % 0 % 0.8 %
135 188 11 3698 3672 3662 0 10 4 0 99.7 % 0 % 0.3 %
228 154 16 3336 3333 3324 0 9 0 1 99.7 % 0 % 0.3 %
211 181 11 2453 2391 2362 0 29 1 2 98.8 % 0 % 1.2 %
32 11 78 1839 1491 1454 36 1 0 0 97.5 % 2.4 % 0.1 %
248 157 14 1500 1493 1492 0 1 0 3 99.9 % 0 % 0.1 %
24 30 73 1114 735 735 0 0 0 6 100 % 0 % 0 %
31 25 43 940 920 920 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
0 0 43 422 422 422 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
63 0 55 384 373 373 0 0 1 0 100 % 0 % 0 %
97 5 64 244 190 161 0 29 2 0 84.7 % 0 % 15.3 %
1 0 53 56 45 45 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
6 7 115 37 33 32 0 1 0 0 97 % 0 % 3 %
39 8 43 37 36 36 0 0 0 1 100 % 0 % 0 %
8 1 0 31 31 31 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
0 0 40 27 27 27 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
0 0 41 22 21 21 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
5 15 35 9 6 6 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
0 0 7 1 1 1 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
169 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 78
Tiếp nhận: 11120
Giải quyết: 11118
Giải quyết trước hạn: 11118
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 215
Mức độ 3: 172
Mức độ 4: 30
Tiếp nhận: 9542
Giải quyết: 9491
Giải quyết trước hạn: 9490
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 1
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 265
Mức độ 3: 120
Mức độ 4: 52
Tiếp nhận: 8926
Giải quyết: 8816
Giải quyết trước hạn: 8814
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 2
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 197
Mức độ 3: 159
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 7903
Giải quyết: 7901
Giải quyết trước hạn: 7901
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 17
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 68
Tiếp nhận: 6170
Giải quyết: 3432
Giải quyết trước hạn: 2855
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 577
Quá hạn chưa giải quyết: 120
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 83.2%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 16.8%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 36
Mức độ 4: 91
Tiếp nhận: 5742
Giải quyết: 5735
Giải quyết trước hạn: 5709
Giải quyết đúng hạn: 25
Giải quyết trễ hạn: 1
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.5%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0.4%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 79
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 64
Tiếp nhận: 5087
Giải quyết: 4906
Giải quyết trước hạn: 4865
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 41
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.2%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.8%
Mức độ 2: 135
Mức độ 3: 188
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 3698
Giải quyết: 3672
Giải quyết trước hạn: 3662
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 10
Quá hạn chưa giải quyết: 4
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.7%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 228
Mức độ 3: 154
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận: 3336
Giải quyết: 3333
Giải quyết trước hạn: 3324
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 9
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.7%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 211
Mức độ 3: 181
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 2453
Giải quyết: 2391
Giải quyết trước hạn: 2362
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 29
Quá hạn chưa giải quyết: 1
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 98.8%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 32
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 78
Tiếp nhận: 1839
Giải quyết: 1491
Giải quyết trước hạn: 1454
Giải quyết đúng hạn: 36
Giải quyết trễ hạn: 1
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 97.5%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 2.4%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 248
Mức độ 3: 157
Mức độ 4: 14
Tiếp nhận: 1500
Giải quyết: 1493
Giải quyết trước hạn: 1492
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 1
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.9%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 24
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 73
Tiếp nhận: 1114
Giải quyết: 735
Giải quyết trước hạn: 735
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 25
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận: 940
Giải quyết: 920
Giải quyết trước hạn: 920
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận: 422
Giải quyết: 422
Giải quyết trước hạn: 422
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 63
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 55
Tiếp nhận: 384
Giải quyết: 373
Giải quyết trước hạn: 373
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 1
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 97
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 64
Tiếp nhận: 244
Giải quyết: 190
Giải quyết trước hạn: 161
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 29
Quá hạn chưa giải quyết: 2
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 84.7%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 15.3%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 53
Tiếp nhận: 56
Giải quyết: 45
Giải quyết trước hạn: 45
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 115
Tiếp nhận: 37
Giải quyết: 33
Giải quyết trước hạn: 32
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 1
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 97%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 3%
Mức độ 2: 39
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 43
Tiếp nhận: 37
Giải quyết: 36
Giải quyết trước hạn: 36
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 8
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 31
Giải quyết: 31
Giải quyết trước hạn: 31
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 40
Tiếp nhận: 27
Giải quyết: 27
Giải quyết trước hạn: 27
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 41
Tiếp nhận: 22
Giải quyết: 21
Giải quyết trước hạn: 21
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 35
Tiếp nhận: 9
Giải quyết: 6
Giải quyết trước hạn: 6
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 7
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 1
Giải quyết trước hạn: 1
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 169
Mức độ 3: 7
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Giải quyết trước hạn: 0
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Giải quyết trước hạn: 0
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%