Các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất với quy mô như thế nào phải thực hiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan?

Lâm Văn Hải — lúc 21:04:40 ngày 19/01/2020

Các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất với quy mô như thế nào phải thực hiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan?

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP thì các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu lượng từ 12.000 m3/ngày đêm trở lên phải thực hiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan.

Quản trị hệ thống — lúc 21:04:55 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi