CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 94 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 MTTQ06 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường (cấp tỉnh) Môi trường
32 KS06 Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình (cấp tỉnh) Địa chất khoáng sản
33 TNN06 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước
34 QT07/VPĐKĐĐ Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai
35 QT 07/ĐĐ Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Đất đai
36 KS07 Đóng cửa mỏ Khoáng sản Địa chất khoáng sản
37 TNN07 Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ ngày đêm; Tài nguyên nước
38 QT08/VPĐKĐĐ Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai
39 QT09/VPĐKĐĐ Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai
40 KS08 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh) Địa chất khoáng sản
41 TNN08 Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nướcvới lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Tài nguyên nước
42 MTTQ09 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Môi trường
43 KS09 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Địa chất khoáng sản
44 TNN09 Cấp lại giấy phép về tài nguyên nước Tài nguyên nước
45 QT10/VPĐKĐĐ Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai